2006 November 11 / Shin-Sakae, Nagoya, Japan @ TaurusPhotos by R.Y. (her initials)